Dragos Transporting SRL

Protectia datelor (GDPR)

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stima╚Ťi utilizatori,

SC DRAGOS TRANSPORTING S.R.L. cu sediul social în JUD. CONSTAN┼óA, OR┼×. HÂR┼×OVA, STR. VADULUI, BL.V8M, SC.A, AP.5, telefon:0769-606 194, înregistrat─â la Registrul Comer╚Ťului Bucuresti sub nr. J13/2970/2005 ╚Öi având C.I.F. RO 17955037, cont bancar IBAN RO93 BRDE 140S V721 6596 1400, în valuta RON deschis la Banca BRD – Groupe Société Générale reprezentatã legal prin dna. Dragos Buchila – Administrator,

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ┼či al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protec┼úia persoanelor fizice în ceea ce prive┼čte prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či libera circula┼úie a acestor date ┼či abrogarea Directivei 95/46/CE, v─â transmitem acest document pentru:

Informare ╚Öi detaliere – când ┼či de ce v─â prelucr─âm datele cu caracter personal, cum le folosim, condi┼úiile în care le putem divulga altora ┼či cum le stoc─âm în condi┼úii de siguran┼ú─â.

Pentru orice întrebare privind modalitatea în care sunt prelucrate datele dumneavoastr─â cu caracter personal, ne pute┼úi contacta la adresa de e-mail contact@tractari-ct.ro.

CAP. 1.  V─â prelucr─âm date cu caracter personal în scopuri determinate
1.1 Având în vedere calitatea dumneavoastr─â de reprezentant legal, împuternicit sau persoan─â de contact, v─â prelucr─âm datele cu caracter personal în urm─âtoarele scopuri:
– executarea contractului încheiat cu entitatea juridic─â în numele c─âreia ac┼úiona┼úi;
– conformarea cu normele, reglement─ârile legale, codurile de conduit─â sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplic─ârii legii ┼či cooper─ârii cu autorit─â┼úile competente (inclusiv, dar f─âr─â a ne limita la autorit─â┼úile fiscale ┼či judiciare).
1.2.  V─â prelucr─âm datele cu caracter personal în vederea execut─ârii contractului (care include ┼či interac┼úiunile anterioare semn─ârii acestuia) cu entitatea juridic─â în numele c─âreia ac┼úiona┼úi ┼či pentru îndeplinirea obliga┼úiilor noastre legale în calitate de parte contractant─â. Datele cu caracter personal prelucrate, constau, in principal, in: (1) nume si prenume; (2) adresa de e-mail; (3) num─âr de telefon; (4) adresa de facturare; (5) adresa de livrare; (6) numele si prenumele persoanei care recep╚Ťioneaz─â/expediaz─â marfa; (7) telefonul persoanei care recep╚Ťioneaz─â/expediaz─â marfa.
1.3.  În plus, v─â prelucr─âm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, precum:
– prevenirea, detectarea ┼či investigarea infrac┼úiunilor, inclusiv frauda ┼či sp─âlarea de bani sau finan┼úarea actelor de terorism, precum ┼či analizarea ┼či gestionarea riscurilor comerciale;
– în leg─âtur─â cu orice preten┼úie, ac┼úiune sau procedur─â (inclusiv, dar f─âr─â a ne limita la, redactarea ┼či revizuirea documentelor, întocmirea documenta┼úiei necesare încheierii unei tranzac┼úii, ob┼úinerea de consultan┼ú─â juridic─â ┼či facilitarea solu┼úion─ârii litigiilor) ┼či/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor ┼či obliga┼úiilor noastre contractuale ┼či legale;
– cooperarea cu autorit─â┼úile publice;
– gestionarea ┼či preg─âtirea rapoartelor interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum ┼či efectuarea de cercet─âri ┼či/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât s─â ne putem stabili produsele, s─â în┼úelegem comportamentul clien┼úilor, preferin┼úele ┼či tendin┼úele pie┼úei ┼či pentru a revizui, dezvolta ┼či îmbun─ât─â┼úi calitatea produselor noastre.
1.4.  Totodat─â, va facem cunoscut faptul ca ave╚Ťi obliga╚Ťia de a asigura informarea adecvata a persoanelor vizate (prepu╚Öii entit─â╚Ťii juridice din care face╚Ťi parte) in m─âsura in care acestea nu sunt informate in mod direct prin prezenta comunicare.

CAP.2.  Datele dumneavoastr─â cu caracter personal sunt divulgate altor ter┼úe p─âr┼úi
2.1.  Pentru a facilita desf─â┼čurarea activit─â┼úiloprr în leg─âtur─â cu scopurile prelucr─ârii detaliate anterior, comunic─âm aceste date c─âtre ter┼úi, incluzând partenerii no┼čtri, de exemplu, c─âtre:
– alte p─âr┼úi contractante ┼či b─âncile acestora, în leg─âtur─â cu orice tip de transfer de fonduri;
– furnizori de servicii opera┼úionale, precum servicii de curierat, telecomunica┼úii, IT, pl─â┼úi, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investiga┼úii aferente asisten┼úei pentru clien┼úi;
– orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau poten┼úial) pentru a facilita tranzac┼úiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achizi┼úie, datorie sau vânzare de bunuri);
– consilieri profesioni┼čti, precum auditori sau avoca┼úi;
– autorit─â┼úi de reglementare, organe profesionale ┼či/sau autorit─â┼úi publice pentru a ne conforma reglement─ârilor aplicabile.

2.2 Nu vom transfera datele dumneavoastr─â cu caracter personal în afara Spa┼úiului Economic European decât dac─â este strict necesar pentru derularea contractului ┼či doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând m─âsuri de protec┼úie adecvate ┼či notificându-v─â atunci când este cazul.

CAP.3. Drepturile dumneavoastr─â cu privire la datele cu caracter personal
3.1. Cu excep┼úia cazului în care legea prevede altfel, ave┼úi urm─âtoarele drepturi:
– dreptul de acces, respectiv dreptul de a ob┼úine o confirmare din partea noastr─â c─â prelucr─âm datele dvs. cu caracter personal, precum ┼či accesul la acestea ┼či furnizarea de informa┼úii despre modul de prelucrare;
– dreptul la rectificare, care se refer─â la corectarea, f─âr─â întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ┼či/sau la completarea datelor incomplete;
– dreptul la ┼čtergere/dreptul de a fi uitat, adic─â dreptul de v─â ┼čterge f─âr─â întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ┼či nu exist─â alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie ┼čterse pentru respectarea unei obliga┼úii legale;
– dreptul la restric┼úionarea prelucr─ârii, care se aplic─â în cazul în care (1) dumneavoastr─â contesta┼úi exactitatea datelor cu caracter personal, (2) prelucrarea este ilegal─â ┼či v─â opune┼úi ┼čtergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restric┼úionarea prelucr─ârii, (3) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastr─â cu caracter personal, dar dumneavoastr─â le solicita┼úi pentru constatarea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept în instan┼ú─â, (4) v-a┼úi opus prelucr─ârii pentru intervalul de timp în care se verific─â dac─â interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaz─â asupra drepturilor dumneavoastr─â;
– dreptul de a v─â opune prelucr─ârii, cu excep┼úia cazului în care demonstr─âm c─â avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastr─â, motive care prevaleaz─â asupra intereselor, drepturilor ┼či libert─â┼úilor dumneavoastr─â sau pentru constatarea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept în instan┼ú─â;
– dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastr─â de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-a┼úi furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent ┼či care poate fi citit automat, precum ┼či dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
– dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Na┼úional─â de Supraveghere a Protec┼úiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizat─â, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastr─â sau v─â afecteaz─â în mod similar, cu excep┼úia cazului în care o astfel de prelucrare este necesar─â pentru executarea contractului individual de munc─â sau este permis─â de lege.

Cu excep┼úia dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicit─âri scrise, prin po┼čt─â, la adresa: SC DRAGOS TRANSPORTING S.R.L. cu sediul social în JUD. CONSTAN┼óA, OR┼×. HÂR┼×OVA, STR. VADULUI, BL.V8M, SC.A, AP.5 la SC DRAGOS TRANSPORTING S.R.L. – in aten╚Ťia RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR
prin e-mail, la adresa: contact@tractari-ct.ro.

CAP.4. Nu facem o prelucrare automat─â a datelor dumneavoastr─â cu caracter personal

4.1. Perioada de p─âstrare.
Vom p─âstra datele dumneavoastr─â cu caracter personal pentru perioada de timp necesar─â conform─ârii cu obliga┼úiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescrip┼úie aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data încet─ârii rela┼úiei contractuale) sau pentru respectarea obliga┼úiilor de arhivare impuse de legisla┼úia aplicabil─â (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).
4.2. Securitatea datelor cu caracter personal
Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a v─â proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor m─âsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii acces─ârii, colect─ârii, utiliz─ârii, divulg─ârii, copierii, modific─ârii sau arunc─ârii neautorizate, precum ┼či a altor riscuri similare.
Prin primirea si semnarea prezentului Act Aditional da╚Ťi acordul implicit in vederea utiliz─ârii datelor cu caracter personal al reprezentan╚Ťilor societ─â╚Ťii dumneavoastr─â.